مریم جاوید – استایل بوهو – AD9979 – AD0728 – CA5712