طاهره آقاجري
ست مهماني گلدار،
كد هاي مديسه :پيراهن گلدار (ae4436)/ گردنبند قاب دار قلبي (ca2531)كيف (ae4162)/ كفش(ae4207)