طاهره آقاجري،
ست مهماني با دامن راه راه،
كد هاي مديسه: شوميز (ad9937)/ دامن (ae0814)/نيم ست(ca5283)/كيف(ae4143)/كفش(ae2537)