طاهره آقاجري،
ست تابستاني،
كد هاي مديسه :بلوز (ae5752)/ شلوارك (ad8859)/ كيف(ad9791)/ نيم ست گردنبند و گوشواره (ca2540)/ كفش (ae4090)