ست مجلسی زنانه دامن و تاپ و گردن بند و کفش مدیسه و لاک و لژلب قرمز