آوا/ ست پاییزی ۳/ AD9973، AD1680،CB4514، AD9168، CB5511