آوا / ست پاییزی ۲/ AE6458/ AE6138/ AC0343/ CB5043/ AE7753/ CB7585